อบรม CNC ร่วมกับ สถาบัน MARA :Manufacturing Automation and Robotics Academy

บริษัท ซีเอส ซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมกับ สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัทในเครือไทยซัมมิท ณ สถาบัน MARA จ.ชลบุรี

CS Soft and Solutions Co., Ltd. has cooperated with MARA Institute to organize training to improve skills. Labor skills development project in the Eastern Special Development Zone, EEC, CNC Lathe Operator Level 1 branch for employees of Thai Summit affiliated companies at MARA Institute, Chonburi Province