Full 1
ซอฟต์แวร์เพื่อการผลิต
ซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับ
การบูรณาการการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
Full 1

EDIT

เครื่องมือแก้ไข NC ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมเปรียบเทียบไฟล์ แสดงเส้นทางเดินมีดทั้งแบบเส้นและแบบ Solid และความสามารถในการส่ง DNC

DNC-MAX

การสื่อสารกับ CNC ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ รองรับระบบเครือข่ายของ CNCs, Robots และ PLC ในเครือข่ายไร้สาย, Ethernet และ RS-232

MDC-MAX

ระบบรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมการตรวจสอบเครื่องจักรตามเวลาจริง แสดงแผงควบคุม แผนภูมิและกราฟ

NC-BASE

จัดระเบียบและจัดการโปรแกรม CNC และเอกสารการผลิตที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชั่นการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและความสามารถของ DNC

MDM

จัดการ โอน ย้ายและการเข้าถึงโปรแกรม CNC setup sheet รายการเครื่องมือรูปภาพและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้โดยตรงที่ shop floor

MACHINE SIMULATION

จำลองเครื่อง CNC ในสภาพแวดล้อม 3 มิติเสมือนจริงเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

CNC-CALC

วาดรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติวางเส้นทางเดินมีดสำหรับงานกัดและงานกลึงและจำลองโปรแกรม NC ที่ได้

TECHWARE

ออกแบบเพื่อใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับเครื่องจักร machine tools ดิจิตอล

NFS/FTP

ความเร็วและความน่าเชื่อถือของ CIMCO NFS ได้รับการพิสูจน์แล้วในโรงงานหลายพันแห่งภายใต้ชื่อ ‘Heidenhain NFS’

FILTER

แปลงการเคลื่อนที่เชิงเส้นของเครื่องมือเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งเพื่อให้ได้ผิวงานที่ดีขึ้นและลดเวลาการกัดงาน