10 ฟีเจอร์เด่น Mastercam 2024 : 5. Waterline – Detect Undercuts, Add Partial Cuts

5.Waterline – ตรวจหา Undercuts เพิ่ม Cut บางส่วน | Waterline – Detect Undercuts, Add Partial Cuts

เพิ่มประสิทธิภาพ | Mill

เปิดตัวใน Mastercam 2023 สำหรับ Dynamic OptiRough และ Areaการกัดหยาบ (3D) ขณะนี้เส้นทางเครื่องมือ Waterline สามารถตรวจสอบundercut ได้ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงเส้นทางเครื่องมือการเคลื่อนไหวและการตัดอากาศน้อยลงโดยตัวเลือกนี้ถูกเปลี่ยนชื่อจาก Detect undercut stock เป็น Detect stock break through

Introduced in Mastercam 2023 for Dynamic OptiRough and Area Roughing (3D), waterline toolpaths are now aware of undercut stock conditions, which results in improvement to the toolpath motion and less air cutting. This option has been renamed from Detect undercut stock to Detect stock break through.